30 04 2010

ÖNCE VATAN

                                                                 Devamı

22 02 2010

İslamiyet'ten Önce Orta Asya'da Kurulan Türk Devletleri

Türkler'in İlk Ana Yurdu Türkler'in ilk ana yurdu Orat Asya'da; Batı'da Hazar Denizi'nden Doğu'da Kingan Dağları'na, Kuzey'de Altay Dağları'ndan Güney'de Hindukuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan bölgedir. Bu bölge, coğrafi yapısı ve iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle Türkler tarafından Ana Yurt olarak tercih edilmiştir. Göçebe kültürünün sonucunda şu durum ortaya çıkmıştır. Merkezi yapı güçlenememiş, Teşkilatçı özellik gelişememiş, Mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış, Ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,Kaynakwh: Askeri yapıysa gelişmiştir. Türkler'in Orta Asya'dan Göç Etmenlerinin Nedenleri : Topraklarının tarıma elverişsiz olması, Hayvanlar için otlakların yetersiz olması, İklim koşullarının değişmesi nedeniyle kuraklık ve şiddetli kış yaşanması, Türk boyları ve yabancı kavimlerle yapılan mücadelelerdir. Asya Hun (Büyük Hun) Devleti Merkez Ötügen olmak üzere Orhun ve Selenga nehirleri çevresinde kuruldu. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Teoman'dır. Çinlilere karşı seferler yaptılar, Çinliler de bu seferleri durdurmak için Çin Seddi'ni yapmak zorunda kalmışlardır.Kaynakwh: Teoman'ın oğlu Meta Han döneminde; diğer Türk devletlerine de örnek olacak "onluk sistem"e dayalı ilk düzenli Türk ordusu kuruldu. Asya Hun Devleti'nin Yıkılışı Mete Han'ın ölümünden sonra oğulları ülkeyi iyi yönetemediler. Çin entrikaları ve bu devletle yapılan savaşlar ülkeyi zayıflattı. İpek Yolu'nun Çin kontolüne geçmesi nedeniyl... Devamı

20 02 2010

OĞUZ BOYU

OĞUZ BOYU |  görsel 1

Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han’ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu“nu meydana getirmiştir. Bütün dünyaya yayılan Oğuzlar, bu 24 boya dayanmaktadır. Şimdi bu boy adlarının ne anlama geldiklerini ve bu boyların nerede yaşadıklarına bakalım: Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler. 1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları: a) Kayıg/Kayı-Han: “Sağlam, berk” anlamındadır. Üç kıta ve yedi denize altı yüz yıldan fazla hâkim olan Osmanlı sülâlesi bu boydandır. Kayı Boyundan Ertuğrul Gâzi ve her biri birer müstesnâ şahsiyete sâhip, çoğu dâhî, cihangir, kumandan, şâir ve sanatkâr olan Osmanlı sultanları, Kayı Han neslinin kıymetini göstermeye kâfidir. b) Bayat: “Devletli, nîmeti bol” anlamındadır. Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları, İran’da Kaçarlar, Horasan’da Kara Bayatlar, Maku ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır. Dede Korkut kitabını 1480’de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhûr şâir Fuzûlî bu boydandır. c) Alka-Bölük/Alka-Evli: “Nereye varsa başarı gösterir” anlamındadır. Türkiye ve Âzerbaycan’daki Alaca, Alacalılar adı taşıyan yerler bu boyun hatırasıdır. d) Kara-Bölük/Kara-Evli: “Kara otağlı (çadırlı)” anlamındadır. Karalar ve karalı gibi coğrafî yer adları bunlardan kalmadır. 2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları: a) Yazgur/Yazır: “Çok ülkeye hâkim” anlam... Devamı

20 02 2010

HALEP VE ESKİ VATAN

SURİYE’DE TÜRKLER CABER KALESİ Suriye’deki Türkmenlerin daha 7. ve 8. yüzyıldan beri Fırat ve Dicle boylarına indikleri, ayrıca, Mezopotamya’dan ve Anadolu’dan Suriye’ye göçtükleri X. ve XI. yüzyıldan beri bölgede yaşadıkları bilinmektedir. îlk yerleşimlerinde göçebe olarak kalmışlarsa da sonradan yerleşik düzene geçmişlerdir. Bu bölgede 1071 Malazgirt Savaşından sonra Aşağı ve Yukarı Fırat boylarında. Saltuklar, Mengücekler, Danişmendiler, Yınaloğulları, Artuklar gibi Türk Beylikleri kurulmuştur. Halen Süleyman Şahin’in mezarı Suriye de olup Türk Mezarı diye anılmaktadır. Halep’te ise Türkmenlerin oluşturduğu bir büyük mahallenin olduğu tarihi kaynaklarda bulunmaktadır. 1978 yılında yapılan nüfus sayımına göre Türk dilini konuşan nüfusun sayısının 100.000 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. a- Laskiye Bölgesi: Suriye’nin en büyük liman kenti olan Laskiye, 1950′den sonra gelişme göstermiştir. Bunun üzerine çevrede bulunan Türkmen köylerinden çok sayıda Türk şehir merkezine göç etmiştir. Bu bölgede 265 Türk köyü bulunmaktadır. b- Halep Bölgesi: Osmanlı împaratorluğu döneminde Türk nüfusunun idari merkezi Halep’ti. Halep, sokaklarında Türkçe konuşulan bir yerdi. Türk mimari ve sanat eserleri Halep’te çoktu. c- Telkele Yöresi: Suriye’nin Hama-Humus şehirleri ve Lübnan sınırı arasında kalan kısımdır. Türkmenler  genellikle Humus’ta yoğundurlar. d. Kunteyra Bölgesi: Burası îsrail sınırına yakındır. Kafkasya’dan getirilenler 1878′de buraya yerleştirilmişlerdir. e- Şam: Burada Türkmenlerin oturduğu bir mahalle bulunmaktadır. ... Devamı

20 02 2010

OĞUZ BOYU

Oğuzlar, Oğuz Boyu Bugün; Türkiye, Balkanlar, Âzerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşayan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzlara, Türkmenler de denir. Oğuz kelimesinin türeyişiyle ilgili çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Kelimenin boy, kabile mânâsına gelen “Ok” ve çokluk eki olan “z”nin birleşmesinden “Ok-uz” (oklar, koylar) anlamında olduğu ileri sürüldüğü gibi, oyrat (haşarı, yaramaz) kelimesinin eş anlamlısı olduğunu iddiâ edenler de vardır. Ancak kelime, Anadolu ağızlarında “halim selim, ağırbaşlı” mânâlarına da kullanılmaktadır. Arap kaynaklarında ise “guz” veya “uz” şeklinde geçmektedir. İlk zamanlar Üçok ve Bozok adlarıyla iki ana kola ayrılmış olan Oğuzlar, daha sonraki devirlerde, Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz adlarında boylara da ayrıldılar. Oğuzlar, yirmi dört boydan meydana gelmişti. Bunlardan on ikisi Bozok, on ikisi Üçok koluna bağlıydı. Tarihçiler, hazırladıkları cetvellerde Oğuz boylarının adlarını, sembollerini ve ongunlarını (armalarını) göstermişlerdir. Buna göre, Bozoklar; Kayı, Bayat, Alka Evli, Kara Evli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık, Kargın; Üçoklar ise; Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur, Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarına ayrılmışlardı. Bugün Türkiye’de yirmi dört Oğuz boyuna ait işaret ve yer adlarına çok rastlanmaktadır. Oğuz adına ilk defa Yenisey Kitabelerinde rastlanmaktadır. Barlık Irmağı yöresinde bulunan bu kitabelerde; “Altı Oğuz budunda” sözü yer almaktadır. Öz Yiğen Alp Turan adlı bir beye ait olan bu kitabelerin yazıldığı devirde, Oğuzl... Devamı

20 02 2010

YERLEŞİM HAKKINDA

  Emirdağ Afyonkarahisar iline bağlı 100000 nüfuslu bir ilçedir. Merkez ilçenin ismi burayı mesken tutmuş bulunan Türkmen boylarının isimlerinden hareketle 1867'ye kadar Cırgın veya Musluca olarak anılagelmiş, 1867'deki bölgesel idare düzenlemelerinin ardından ismi 1933'e kadar Sultan Abdülaziz 'e atfen Aziziye olmuştur. 1933'de merkez ilçenin ismi, yamacında yer aldığı Emir dağı na (yüksekliği 2281 m.) atfen Emirdağ olarak değiştirilmiştir. Bizzat merkez ilçenin rakımı 1000 m. 'den biraz fazladır. İlçenin kasabaları arasında Karacalar nüfusunun çoğunluğunun Alevi olması nedeniyle farklılık gösterir. Antik dönemde Aura, Roma ve Bizans dönemlerinde Amorium olarak anılan tarihi kentin kalıntıları Emirdağ'a 13 km. mesafede yer almaktadır.   Gurbetçilik Belçika ve Hollanda'da yaşayan Türkler arasında (civar kasaba ve köyleri de dahil olmak üzere) pek çok Emirdağlı bulunmaktadır. Emirdağlılar özellikle Brüksel'deki Türkiye kökenli nüfus içinde ezici çoğunluğu oluşturmaktadırlar ve yerel siyasette ağırlıkları bulunmaktadır. Belçika'nın bir diğer büyük kenti olan Gent'te de kalabalık bir Emirdağlı topluluğu bulunmaktadır. Nitekim günümüzde Brüksel'in iki komşu semti, yerli halk arasında da, Türk mahallesi, hatta Emirdağ mahallesi olarak anılagelmektedir. Brüksel'de Türk mahallesi haline gelmiş bu iki semtin ortasından geçen ve bu semtlerin ana arterini oluşturan Chaussée (şose) d'Haecht caddesinin isminin Chaussée de Emirdağ olarak değiştirilmesi bile bir vakitte gündeme getirilmiştir. Brüksellilerin tanıştıkları bir Türk'e sordukları ilk sorulardan biri (şaka veya ciddi) 'Türkiye mi daha büy... Devamı

20 02 2010

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU

  BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU    Türklerin tarih sahnesine çıkmaları Batıda Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü dönemde, Asya bozkırlarında Türkler fırtına gibi esmeye başladılar. Orta Asya’daki kuraklık sonucu oluşan Büyük Göçlerin öncesi (M.Ö.5000), belgelenemediğinden iyi bilinmiyor. Göçler dünya uygarlığının gelişmesine ve yeni kültürlerin oluşmasına vesile oldu. Ancak bölgede kalanların durumu hakkında net bir bilgimiz henüz yok. Göçlerden sonra bölgede kalan Türklerin yaşadıkları bilinen ilk yerler, Sibirya ormanlarıdır. Binlerce yıl bu bölgede tabiat şartlarının en çetiniyle mücadele ettikten sonra çoğaldıkça yer değiştirmişlerdir. Uzun süren bu mücadelelerin Türklere kazandırdığı bazı özellikler, onların tarih sahnesinde görülmeye başlamalarından sonra daha iyi anlaşılmıştır. Boylar halinde yaşadıkları bölgelerden güneye Ötüken Vadisine (Tanrı Dağları ile Orhun Havzası arası) inmeleriyle Türklerin tarih sahnesine çıkışları başladı. Büyük Hun Türk İmparatorluğu şimdilik bilinen ilk Türk devletidir. (İskit Türkleri ve Uygur Türklerinin  günümüzden 7.000 yıl öncesinde medeniyet oluşturdukları son yapılan kazılarla anlaşılmaya başlanılmıştır. Ancak biz kitapta kesin bilgi ve belgelerle hareket etmek durumundayız.) Türkçe’de hun kelimesi “insan, halk” anlamına gelir. Çin kaynaklarında Hiung-Nu olarak bahsedilen bu devletin kurucusunun M.Ö. 210 yılında ölen Teoman olduğu konusunda tarihçiler şimdilik hemfikirdir. Kimi tarihçiler kuruluşu M.Ö.13. yüzyıla kadar... Devamı

09 02 2010

SİTEMİZ

  BAĞLICA WEB SİTESİ BAĞLICA KÖYÜ GOOGLE HABERLEŞME GRUBU BAĞLICA KÖYÜ FORUM SAYFASI BAĞLICA TV BAĞLICA BLOG SAYFASI BAĞLICA KÖYÜ FACEBOOK GRUBU İSLAMİ BİLGİLER WEB SAYFASI Devamı

17 08 2009

TARİHTE BOYNUYOGUNLU AŞİRETİ

BOYNUYOĞUN OYMAĞIBoynuyoğun, boynuyoğunlu, boynuinceli, boynukara, boynukısa, boynukısalı,boynukalın, boynusunalı, boyunobası adları, bazı yörük- Türkmen oymaklarının adıdır.(1)Adların ortak paydası “boyun” dur. Boyun sözünün, 'omuz ile baş arası organ' olması dışında başkaca nasıl bir anlam yüklendiğini arayacağız. Boyun ögesinin, bu oymakların adında nasıl olup ta ortak payda olduğuna da yaklaşacağız..Öncelikle boylar arası akrabalığın ve süregelen yakın ilişkilerin sonucunda bu ortak ögenin oluştuğunu düşünerek yola çıkıyoruz..Şimdi elimizdeki bulgular sıralayarak sonucu birlikte belirlemeyi deneyelim..Boynuyoğun, boynuyoğunlu, boynuinceli, boynukara, boynukısa, boynukalın, boynusunalı ve boyunobası adları, günümüzde yaşayan, oymak-cemaat adlarıdır. Bu adları köy kasaba adında, soy adında ve arşiv kayıtlarında görebiliriz. 'Boyun' ögesinin ortak olduğu oymak-cemaat arasında en yaygın olanı Boynuince- Boynuinceli adıdır. Köy kasaba adın-dan ziyade arşiv kayıtlarında sık geçer..Danişmendli Beyliği'nin ardılları olan Danişmendli Türkmenleri arasında Boynuince-Boynuinceli boyunun adı da geçmektedir.. (1)Boynuinceli oymağının yaşadığı yörelerde Boynuyoğun oymakları da bulunur.İki Boynuyoğun köyünün bulunduğu Giresun-Tirebolu civarında, Keşlik, Karakeş, Keş, Keşköy,Karakeş (Görhele) Köleler, Keşap adlı köy ve belde adlarına da rastlanır. Keş, Keşli, Karakeş kümeleri Boynuinceli boyunun kollarıdır.Yörede Yağmurdere bucağının eski adınınKeş köy olduğu söylenir. Boynuyoğun ve Boynuinceli aynı yörelerde ve yan yana yaşamaktadır.(2) Beraberlikleri, öncelikle aralarında, soybağını düşündürür. Andırın'da Boynuyoğunlu köyü yöresinde Köleli ve Keben köyleri, Boynuince (Keşli) köyleridir.(3-4).Azeri Türkçesi'nde b... Devamı

17 08 2009

KÜLTÜR VE SOSYAL YAPI

KÜLTÜR VE SOSYAL YAPIPDF   Emirdağ halkı Musul’ dan gelen Muslucalı Aşireti, Karakeçili, Sarıkeçili ve Türkmen Aşiretleriyle 889-1897 yılları arasında Bulgaristan ve Romanya’ dan gelen göçmenlerden meydana gelmiştir. Yöre halkı gelenek ve göreneklerine bağlı misafirperverdir. Değişik kültürlerden gelip yerleşen halkından dolayı Emirdağ, halk kültürü yönünden renkli bir mozaik oluşturmaktadır.                           D- Nüfus Ve İdari Yapı İle İlgili Genel Bilgiler  2000 yılı nüfus sayımına göre nüfus sayısına göre köylerin dağılımı; İlçemizin                                                                                                                  Yüz ölçümü                                       : 2.213 km                    Toplam nüfusu             &nbs... Devamı