20 02 2010

HALEP VE ESKİ VATAN

SURİYE’DE TÜRKLER

image0016.gif

image00235.jpg

CABER KALESİ

Suriye’deki Türkmenlerin daha 7. ve 8. yüzyıldan beri Fırat ve Dicle boylarına indikleri, ayrıca, Mezopotamya’dan ve Anadolu’dan Suriye’ye göçtükleri X. ve XI. yüzyıldan beri bölgede yaşadıkları bilinmektedir. îlk yerleşimlerinde göçebe olarak kalmışlarsa da sonradan yerleşik düzene geçmişlerdir. Bu bölgede 1071 Malazgirt Savaşından sonra Aşağı ve Yukarı Fırat boylarında. Saltuklar, Mengücekler, Danişmendiler, Yınaloğulları, Artuklar gibi Türk Beylikleri kurulmuştur.
Halen Süleyman Şahin’in mezarı Suriye de olup Türk Mezarı diye anılmaktadır.
Halep’te ise Türkmenlerin oluşturduğu bir büyük mahallenin olduğu tarihi kaynaklarda bulunmaktadır.
1978 yılında yapılan nüfus sayımına göre Türk dilini konuşan nüfusun sayısının 100.000 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.


a- Laskiye Bölgesi: Suriye’nin en büyük liman kenti olan Laskiye, 1950′den sonra gelişme göstermiştir. Bunun üzerine çevrede bulunan Türkmen köylerinden çok sayıda Türk şehir merkezine göç etmiştir. Bu bölgede 265 Türk köyü bulunmaktadır.

b- Halep Bölgesi: Osmanlı împaratorluğu döneminde Türk nüfusunun idari merkezi Halep’ti. Halep, sokaklarında Türkçe konuşulan bir yerdi. Türk mimari ve sanat eserleri Halep’te çoktu.

c- Telkele Yöresi: Suriye’nin Hama-Humus şehirleri ve Lübnan sınırı arasında kalan kısımdır. Türkmenler  genellikle Humus’ta yoğundurlar.

d. Kunteyra Bölgesi: Burası îsrail sınırına yakındır. Kafkasya’dan getirilenler 1878′de buraya yerleştirilmişlerdir.

e- Şam: Burada Türkmenlerin oturduğu bir mahalle bulunmaktadır. Ayrıca Havran ovasında da Türkmenler vardır.

Tahminen Halep bölgesinde 200.000,

Laskiye’de 150.000,

Tekele’de 50.000,

Kunteyra yöresinde 100.000.

diğer bölgelerdc 300.000 olmak üzere Suriye topraklarındaki Türk nüfusu 1 milyon olarak tahmin edilmektedir.
Türkler özellikle Humus, Halep, Havran, Cezire ve Suriye-Türkiye sınır boylarında yaşamaktadırlar. Hayvancılıkla, tarımla ve halı dokumacılığıyla uğraşırlar.

Oğuz Türklerinin torunları olan Suriye Türklerine, “Bayır Bucak” Türkleri de denilmektedir.

Suriye’de Bayat, Afşar, Karakeçili, İsabeğli, Musabeğli, Elbeyli, Akar, Hayran, Candırlı, Sincar gibi Türk Boyları yaşamaktadır.

KISACA

9. yüzyılda Tolunoğulları döneminde ilk defa Türk hakimiyetine giren Suriye, 11. yüzyılda Selçuklu Türkleri'nin, 1260'a doğru Memlûk Kıpçak Türkleri'nin eline geçmiş, 1516 yılında Yavuz'un bu ülkeyi fethetmesiyle Osmanlı hakimiyetine girmiş ve 850 yıllık Türk idaresinden sonra 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nden koparılarak Fransız kontrolüne bırakılmıştır. Bugünkü Suriye 17 Nisan 1946 yılında bağımsız bir devlet haline gelmiştir.

Oğuz Türkleri'nin ve Memlûk Kıpçakları'nın torunları olan Suriye Türkleri'ne Bayır-Bucak Türkleri de denilmektedir. Türkler bu ülkede azınlık olarak kabul edilmemekte ve kayıtlarda Müslüman olarak geçmektedirler. Halk arasında ise Türkmenler olarak adlandırılmaktadırlar.

Suriye'de Bayat, Afşar, Karakeçili, İsabeğli, Musabeğli, Elbeyli, Akar, Hayran, Çandırlı, Sincar gibi Türk boyları yaşamaktadır. Bu Türk boyları ile Anadolu'daki uzantıları olan Türk boyları arasında inançlar, gelenekler ve folklorik pratikler bakımından çok önemli benzerlikler tespit edilmiştir.

 

0
0
0
Yorum Yaz